4 ตุลาคม 61 เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางด้านกิจการพลเรือน

4 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

4 ตุลาคม 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมค่ายสิรินธร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน  โดยนำเสนอโครงการสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว สานต่ออย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบคณะทำงานดำเนินโครงการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั่งส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานการประชุม