ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

8 มิ.ย.61 เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ ค่าใช้จ่าย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ เรื่องใช้จ่าย ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20

แกลเลอรี่