ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

6 มิ.ย.61 อบรมการจัดการความรู้ ด้านไอที

  วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ ด้านไอที ณ ห้องปฏิบัติการ 25-605 

แกลเลอรี่