ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบฝ่ายพิธีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

   

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบฝ่ายพิธีการ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเสวนา เรื่อง “การศึกษาเพื่อความยั่งยืน”โดยมี ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

  

แกลเลอรี่