ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

13 พฤศจิกายน 60 ประชุมเตรียมงานซูรอสัมพันธ์

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศูนยืศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเตรียมงานซูรอสัมพันธ์ ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณรอบหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20

แกลเลอรี่