ขอแสดงความยินดีกับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

10 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินโครงการวิจัย "การศึกษาวัฒนธรรมร่วมเพื่อการส่งเสริมความมั่นคงในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้"