ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้ารับการประเมินองค์ประกอบที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2561

(1ต.ค.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง คณะกรรมการประเมินฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการประเมินในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนให้มหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม อีกด้วย