มรภ.ยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิต จากใจชาวราชภัฏยะลา 62 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

27 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. (26 ก.ย.62) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

   โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณพร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความประทับใจและการกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ หลังจากนั้นผู้ร่วมงานมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงจากคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน และลาออกจากราชการ จำนวน 2 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ อารักษ์คุณากร อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นายมานพ ทองไทย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนางสุมล เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา