พิธีทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

26 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (26 ก.ย.62) ที่ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นผู้เกษียณอายุราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา กรวดน้ำรับพรพระ โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ บุญภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป นายอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ อารักษ์คุณากร อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และนายมานพ ทองไทย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้มีบุคลากรลาออกจากราชการ จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ นางสุมล เพ็ชร์แก้ว ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา