ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานดนตรีพื้นบ้านเพื่อความสมานฉันท์

27 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 17 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสืบสานดนตรีพื้นบ้านเพื่อความสมานฉันท์ โดยมีคุณสารสิทธิ์ นิลชัยศรี ครูภูมิปัญญาด้านดนตรีพื้นบ้านเป็นผู้ฝึกสอน