บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปการแสดง

10 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าสาป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และนางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดศิลปการแสดงการเต้นบาสโลบ เพื่อให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page