แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

26 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ
  •   แผนการใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณประจำปี 2562 
  •   แผนการใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณประจำปี 2563
  •   แผนการใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณประจำปี 2564
  •   แผนการใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณประจำปี 2565
  •   แผนการใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณประจำปี 2566