บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-doc

26 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไอที ชั้น 6 ห้อง 605 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E-document เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน