บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ครั้งที่2/2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคาร 20