บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย แผนระยะ 20 ปี

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี

วันนี้ (18เม.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (คณะทำงานจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี) กล่าวว่า สืบเนื่องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งความต้องการที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศที่กำลังเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นโจทย์ใหม่ของอุดมศึกษาและราชภัฏยะลาที่จะต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะทำงานฯ จึงจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี