รก.หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 8 เมษายน 2562 อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและหมู่บ้านที่ยั่งยืน