ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา

4 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความไ่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562