เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมการรำมโนราห์

3 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทบาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ เข้าร่วมอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี 2562 "ศิลปะการรำมโนราห์" วิทยากรโดย ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ครูสุพัฒน์นาคเสน