ลงพื้นที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดิเกร์ฮูลู

8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข
วันนี้ (8 ก.พ.62) เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเยาะ (บ้านสันติ 2) ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพลเมืองรู้รักสามัคคีสู่ชุมชนสันติสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเยาะ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะรบพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด โต๊ะอิหม่าม ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้านการรู้รักสามัคคีระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาชุมชนต้นแบบรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบในการขยายผลชุมชนรักสามัคคีในพื้นที่อื่น โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดิเกร์ฮูลู (สิทธิหน้าที่ในความมีวินัย) การแสดงหนังตะลุง (ความเป็นพลเมือง) และการแสดงอนาซีด (การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม)