บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สวพ.

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้งประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้