คู่มือปฏิบัติงาน

2 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

1.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

2.คู่มือขั้นตอนการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์