หน่วยงานเครือข่าย

11 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานเครือข่าย (MOU)

  1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 กันยายน 2551

  2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 2 เมษายน 2555

  3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 มกราคม 2557

  4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 4 เมษายน 2557

  5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

  6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) วันที่ 18 มกราคม 2564

  7.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ชุมชนบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

  8.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร