หน่วยงานเครือข่าย

11 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หน่วยงานเครือข่าย (MOU)

  1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 กันยายน 2551

  2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 2 เมษายน 2555

  3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 มกราคม 2557

  4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 4 เมษายน 2557

  5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558