4 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมทอดกฐิน

4 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

4 ตุลาคม 61 เวลา 14.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดพุทธภูมิ หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการหาเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดและที่พักสงฆ์ที่ไม่มีเจ้าภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับผิดชอบ วัดวาลุการาม บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และการดำเนินการทอดกฐินและผ้าป่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย