1 - 2 กันยายน 61 เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดสงขลา

1 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำเยาวชนและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม "อบรมเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 5" 1-2 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสงขลาพาเลซ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและศิลปกรรมเมืองเก่าสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ฯ จัดโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา