ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

4 กรกฎาคม 61 ทำบุญประจำเดือนกรกฎาคม

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานจุดธูปเทียน ทำบุญประจำเดือนกรกฎาคม  ณ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคาร Student union กองพัฒนานักศึกษา โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่