ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

26 มิถุนายน 61 ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมทำนุฯปี62

 ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ 4 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เมื่อวันก่อน วันนี้ ประชุมกิจกรรมศูนย์ และจัดรวบรวมกิจกรรมเพื่อให้ ตรงตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งต่อไป จัดประชุม นายกนักศึกษาทั้ง 4 คณะ

แกลเลอรี่