7 มิ.ย.61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 61

7 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 61 โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20