5 มิ.ย.61 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา 61

5 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงประเพณีดั้งเดิมทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป