4 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

4 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร