ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

27 เมษายน 61 ประชุมฝ่ายพิธีการงานประชุมวิชาการ 61

  วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือและติดตามงานฝ่ายพิธีการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ  ในทั้งนี้ได้หารือการจัดกำหนดการฝ่ายพิธีการเฉพาะ ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การแสดงพิธีเปิด และรูปแบบการเปิดพิธี  

แกลเลอรี่