10 เมษายน 61 จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ

10 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10 เมษายน 61  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  เป็นประธานเปิดโครงการ 

กำหนดการ ดังนี้

08.30 - 09.00 น.      – ลงทะเบียน

      - พิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันกตัญญูผู้สูงอายุ 61

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์

      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

                             - การแสดงระบำดอกจันทน์กะพ้อ  

                             - การแสดงปันจักสีลัต

09.00 - 11.00 น.       ฟังบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

                                   โดย คุณอาสมิง ปูลา ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ

                             กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

                                   โดย คุณมะโซ ลาเซะ  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย

11.00 - 11.30 น.       มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ

11.30 - 12.00 น.       รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ

12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน