ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

2 เมษายน 61 ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  วันที่ 2 เมษายน 61 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในฝ่ายพิธีการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่