ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

องค์ความรู้

- การจักสานไม้ไผ่แตะ

- การทำดอกไม้ใยบัว

- การทำขนมถ้วยเบตง

- ไม้กวาดดอกหญ้ากาบัง