7 กุมภาพันธ์ 61 จัดกิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 17 คน สำหรับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวชุติภา ธนิตธีรพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกรรณิกา ลายสันทัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวเกศวดี ศรีนอก และรางวัลชมเชย 2 รางวัลเงินรางวัลละ 700 บาทพร้อมเกียรติบัตร ๆได้แก่ นายอิมรอเฮม แซมะแซ และ นายนัสริน โซ๊ะสะอิ