อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดธิดานิบงรอบคัดเลือก ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา

29 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดธิดานิบงรอบคัดเลือก ณ เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ซึ่งการประกวดธิดานิบงเป็นกิจกรรมหนึ่งบนเวทีกลางเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมือง และคัดเลือกสาวงามที่มีภูมิลำเนานในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมนำคุณค่าความเป็นไทยเอกลักษณ์ความสวยงามของจังหวัดยะลาเผยแพร่สู่สาธารณชน