อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย”

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ/รางวัลดีเด่น

อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เข้าเฝ้าและรับเข็มที่ระลึกประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวโรกาสที่เสด็จเปิดนิทรรศการ "พัตราภรณ์ล้ำค่า..ภูษาของแผ่นดิน"   วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
“ผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย”
ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี