ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

31 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

 วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

แกลเลอรี่