13 ธ.ค.60 กิจกรรมซูรอสัมพันธ์ 60

15 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ธ.ค.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1439/2560 ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
อาจารย์มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอาซูรอครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ จำนวน 20 กระทะ นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน