อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

27 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติคุณ/รางวัลดีเด่น

อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา