ภารกิจหน่วยงาน

21 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแกนกลางในการนำบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษาในการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • งานด้านข้อมูลวัฒนธรรม มีการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมลงในฐานข้อมูลวัฒนธรรม
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายภายใน ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิจัยคณะ ภาควิชาต่างๆ และองค์กรนักศึกษาภายในประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการแสดงจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของตน อีกทั้งยังร่วมกับฝ่ายวิชาการบูรณาการความรู้และแนวคิดเชิงอนุรักษ์กับเนื้อหาวิชาการสู่การปฏิบัติของนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ
  • ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของชาติและศาสนา