ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ปรัชญา (Philosophy) 

          ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

 วิสัยทัศน์ (vision 

          แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา วิจัย และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

 พันธกิจ (Mision) 

 1. ศึกษา ค้นคว้า  วิจัย เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 3. ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
 4. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Startegic Issues) 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่ 3 : ยกระดับมาตรฐานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

 เป้าประสงค์ (Goal) 

 1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
 2. มีกระบวนการบริหารการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
 3. มีการตรวจสอบคุณภาพโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมก่อนการดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

 กลยุทธ์ที่ 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
 4. พัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นและต่างประเทศ