ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

19 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค์ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา    :  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  นำมาพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นไทย  

ปณิธาน    :  มุ่งมั่นศึกษา  ค้นคว้า  สังเคราะห์  และเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

วิสัยทัศน์   :  เป็นศูนย์เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม  ค้นคว้า  วิจัย  สร้างเครือข่าย  เพื่อนำสู่สังคมสันติสุข

พันธกิจ    : ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และปลุกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกันเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

  1. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะเป็นแกนกลางในการนำบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันบุคลากรของชุมชนร่วมศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนกระทั่งสามารถถอดองค์ความรู้จากชุมชนมาบูรณาการกับองค์ความรู้สากล เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสู่อนุชนในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากสมบัติทางปัญญาของตน
  2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวัฒนธรรมของชาติให้เกิดความรู้สึกรัก  หวงแหนและภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
  3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายภายใน  ได้แก่  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักวิจัย  คณะวิชา   ต่าง ๆ และองค์กรนักศึกษาภายในร่วมกันประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการแสดงจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของตน ทั้งประสงค์ที่ร่วมกับฝ่ายวิชาการบูรณาการความรู้และแนวคิดเชิงอนุรักษ์กับเนื้อหาวิชาการสู่การปฏิบัติของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมถึงการร่วมงานกับองค์กรชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชาติ
  4. เพื่อการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นไปอย่างต่อเนื่องจำเป็นที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะกระทำภารกิจดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะถ้าขาดบุคลากรดังกล่าวแล้วการกระทำภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
  5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่ท้องถิ่นได้โดยอาจจะจัดในรูปของศูนย์