ประวัติความเป็นมา

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 1.1 ประวัติความเป็นมา 

              ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปฏิบัติภารกิจทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติ  วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ตามประกาศระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม  พ.ศ.  2524  ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาไปพร้อม ๆ  กันด้วย นับจากมีการใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2528  สถาบันราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีภารกิจหลัก  6  ประการ  และหนึ่งในภารกิจดังกล่าวนั้น คือ การ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดยมีชื่อประกาศจัดตั้งเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” และเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2547  ภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้  โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  ภารกิจดังกล่าว  สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนเป็น  “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม”  มีอาคารเฉพาะตั้งอยู่หน้าอาคาร  4  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน  ซึ่งได้เข้าอยู่ เป็นทางการเมื่อวันที่  21 กันยายน 2548 และในปีต่อมา  ได้มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา      ประกอบกับ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549  เรื่อง การจัดโครงสร้าง      การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้เข้ามาเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  ตราบจนทุกวันนี้ ในปัจจุบัน  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  และ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะกรรมการชุดเดียวกัน   

             หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2527  ว่าด้วยหลักการของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ  และจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น  ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546  ได้มีการปรับชื่อ  จากเดิมชื่อ  หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น มาเป็น หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีทั้งหมด      75  จังหวัด  (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  ตั้งอยู่ที่โรงเรียน  42  แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แห่ง  และสถาบันการพลศึกษา  3  แห่ง  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  รวมทั้ง  เป็นหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

 1.2  หน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

               ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  มีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  พ.ศ. 2549  ดังนี้  คือ

                1.2.1  หน่วยงานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ในการพัฒนาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์และสังเคราะห์  หรือวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   เสนอแนะและหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป  เป็นต้น  พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

                1.2.2  หน่วยงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม  เผยแพร่การแสดงทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน  รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้ง  รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ยังได้มีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  และ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยนับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันและมีหน่วยงานต่าง ๆ  ซ้อนกันอยู่  ซึ่งถือเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์  คือ

                หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา  เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น  และเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ภายใต้แผนงานที่  1  และแผนงานที่  3  คือ 

                แผนงานที่ 1  การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

                แผนงานที่ 3  การอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

                โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน  จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม