บุคลากร

นางปิยะดา มณีนิล
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : piyada.m@yru.ac.th


นายสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : suthat.r@yru.ac.th


นายสัสดี กำแพงดี
(หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : sasadee.k@yru.ac.th


นางสาวฮานูณา มุสะอะรง
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : hanuna.h@yru.ac.th


นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : kanchanarat.t@yru.ac.th


นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
(เจ้าหน้าทีธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : dararat.d@yru.ac.th