บุคลากร

นายมานพ ทองไทย
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : manop.t@yru.ac.th


นายวิทิต บัวปรอท
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : withit.b@yru.ac.th


นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : hanuna.h@yru.ac.th


นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
(เจ้าหน้าทีธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : dararat.d@yru.ac.th