ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

บุคลากร

ชื่อ :
นายมานพ ทองไทย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
manop.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นายวิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
withit.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
hanuna.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าทีธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
dararat.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ