ทำเนียบผู้บริหาร

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

                                    รายนามผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ช่วงเวลา

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

พ.ศ. 2550- 2551
2

 อาจารย์พงศา ศีลบุตร

        พ.ศ. 2551 - 2558
3

 อาจารย์มานพ ทองไทย

พ.ศ. 2559 - 2561
4

 อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

 พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน