ข้อมูลผู้บริหาร

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อาจารย์ปิยะดา มณีนิล          ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ    รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

อาจารย์สัสดี  กำแพงดี          รักษาราชการแทนหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่