รายละเอียดการส่ง Project Brief ประจำปี 2564

14 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการแบบย่อ  Project Brief 


1. ทุกกิจกรรมต้องทำให้เกิดชุมชนนวัตกรรม การวิเคราะห์ และข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการทำกิจกรรมในโครงการนั้น ๆ เช่น หมู่บ้านที่มีต้นตาลโตนด ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ร่วมด้วย คือ ในพื้นที่มีต้นตาลโตนดกี่ต้น

    มีพื้นที่เท่าไหร่ มีผู้ประกอบการใด เป็นผู้ผลิตน้ำตาลบ้าง และมีประชากรในชุมชนกี่ท่านที่ทำการเกษตรเกี่ยวกับตาลโตนดบ้าง
2. ส่งโครงการโดยการกรอกข้อมูลลงระบบ CMO สามารถกรอกได้ 1 ครั้ง ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น การส่งไฟล์มายังเจ้าหน้าที่คลินิกฯ เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอ Project Brief เป็น VDO ไม่เกิน 3 นาที (โพสต์ลง channel clinic tech)

e-mail กลางในการอัพโหลด VDO

user : clinictech63
pass : Tech#[email protected]

5. ในโครงการแพลตฟอร์ม BCE ควรมี Business Model (การพัฒนาวัตถุดิบเป็นโปรดักส์)

6. การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการต้องวิเคราะห์ให้ลึกทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

7. หากผ่านการคัดกรอง Project Brief  ก็จะให้ส่งข้อเสนอโครงการแบบ Full Project 
หมายเหตุ : คู่มือการดำเนินงานของ clinic tech ปี 2564 อยู่ระหว่างกำลังปรับคู่มือ

ส่งไฟล์เอกสารมายัง Email : [email protected]   (ไฟล์ word) ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ 089-4670193 

สิ่งที่แนบมาด้วย  

1. ตัวอย่างการเขียน Project Brief   http://www.clinictech.most.go.th/online/filemanager/fileclinic/A19/files/potato_tubnam.pdf

2. หัวข้อการเขียน Project Brief 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page