คลินิกเทคโนโลยี ร่วมแสดงสินค้า ในงาน Food plus & Story #2

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จัดแสดงสินค้าโอทอปที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในงาน Food Plus & Story ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

          การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันเป็นผลลัพธ์จากโครงการการพัฒนายกระดับการผลิตชุมชน (OTOP) อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายของรัชการที่ 10 ขับเคลื่อนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 20 กลุ่ม แบ่งเป็น ผู้ประกอบการจังหวัดยะลา 8 กลุ่ม ผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี 5 กลุ่ม และผู้ประกอบการจังหวัดนราธิวาส 7 กลุ่ม และผลิตภัณฑ์จาก โครงการภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 11 กลุ่ม โดยมีที่ปรึกษาเป็นคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยกิจกรรมการบรรยายและ Work shop เรื่อง "Quality บวก Story สร้างแบรนด์ให้โดน" โดยคุณโรเซฟ ทวีจิตร์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

#คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#foodplusstoryครั้งที่2