ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับ OTOP 63

13 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                  

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดการสัมมนา "แนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเครือข่ายที่ปรึกษาของ สป.อว." ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ

            ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี ขอนำส่ง ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ (เอกสารแนบ 1)

 

           หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 02-333-3918 และ 02-333-3941 (นส.อัญชลี งอยผาลา/ นส.ชัชฏาพร มีศรี/ นส.รชตวรรณ กมลเพชร/นส.ศจี สว่างอัมพร) เจ้าหน้าที่ สป.อว.

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด