คลินิกเทคโนโลยี รับบริการให้คำปรึกษา

31 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ต้อนรับผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย เดินทางมาขอรับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายแรกคือ นาย อรรค์วุฒิ รุจิจินดาวรรณ์ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการร้านเอกศิลป์ จังหวัดยะลา มาปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีซดราย ประเด็นคือ 1. สาเหตุการเสื่อมคุณภาพของทุเรียนสอดไส้แมกคาเดเมีย 2.แนวทางการแก้ปัญหาการเสื่อมคุรภาพ 3. การวางแผนการผลิตในอนาคต 

รายที่สอง นายสุรินทร์ วงษารัตน์ ผู้ประกอบการผลิตหมี่กรอบ มาขอรับคำปรึกษาในประเด็น 1. การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมี่กรอบ 2. ข้อดีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด 3. การควบคุมคุณภาพการผลิต 4. การพัฒนาสถานที่ผลิต 5.แนะนำแหล่งซื้อบรรจุภัณฑ์ 6. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ซึ่ง ผศ.จริยา สุขจันทรา อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการอาหาร ได้ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นและให้ผู้ประกอบการกลับไปปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำ เพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงและดำเนินการต่อไป